ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HORECADESK

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Horecadesk, gevestigd te Goes, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van Horecadesk en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voornoemde bestuurders en/of personen niet meer voor Horecadesk werkzaam zijn.

De wederpartij van Horecadesk is degene aan wie Horecadesk enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Horecadesk gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door Horecadesk gesloten overeenkomsten waarbij Horecadesk zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst, zijn niet van toepassing, tenzij deze door Horecadesk zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

1.2  Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Horecadesk slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Horecadesk en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.3  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

2.1  Offertes en tarieven van Horecadesk zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.2  Aan Horecadesk verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Horecadesk, niet tot resultaatsverplichtingen.

2.3  Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Horecadesk een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Horecadesk is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.4  In het geval opdrachtgever per emailbericht enige aanvraag heeft gedaan en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) Horecadesk heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) Horecadesk wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te verwittigen dat het bericht (de medewerker van) Horecadesk heeft bereikt.

2.5  Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door Horecadesk aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een

door Horecadesk gegevens advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Horecadesk het tegendeel blijkt.

Artikel 3: Inschakeling derden

3.1 Het is Horecadesk toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig, gebruik te maken van derden. Horecadesk zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Horecadesk is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Artikel 4: Honorarium en betaling

4.1  Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van Horecadesk wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief worden overeengekomen.

4.2  Indien er door de cliënt een offerte is ondertekend in combinatie met een dienstverleningsabonnement is cliënt gehouden om de overeenkomst 12 maanden te laten lopen. Mocht cliënt afzien van de nieuwe overeenkomst dan wordt cliënt gehouden aan de kosten voor het dienstverleningsabonnement gedurende 12 maanden.

4.3  Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. Horecadesk is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Horecadesk beïnvloeden.

4.4  Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Horecadesk voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

4.5  Verrekening door de opdrachtgever van de door Horecadesk gefactureerde bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering door Horecadesk uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

4.6  Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan Horecadesk te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.

4.7  Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.8  Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Horecadesk aanleiding geeft, is Horecadesk bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten,

totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid over zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 5: Termijnen

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Horecadesk opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

Artikel 6: Medewerking door de opdrachtgever

6.1  De opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan H Horecadesk die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van Horecadesk zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichting heeft voldaan, is Horecadesk bevoegd, over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

6.2  De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Horecadesk verschafte informatie.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van Horecadesk

7.1  Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Horecadesk alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Horecadesk bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Horecadesk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het geldend eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

7.2  In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Horecadesk in een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van Horecadesk alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Horecadesk bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.

7.3  De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

7.4  Horecadesk is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

7.5  Horecadesk is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Horecadesk gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Horecadesk kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

7.6  Horecadesk is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan Horecadesk verzonden (email)berichten Horecadesk niet hebben bereikt.

7.7  Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Horecadesk voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of roekeloosheid van haar ondergeschikten.

7.8  De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Horecadesk indien Horecadesk zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan vóór het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 8: Overmacht

8.1  Horecadesk is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Horecadesk redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Horecadesk ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

8.2  Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Horecadesk geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Horecadesk kan worden gevergd.

Artikel 9: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

9.1  Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.

9.2  Door de opdrachtgever aan Horecadesk verstrekte persoonsgegevens zullen door Horecadesk niet worden gebruikt voor of verstrek aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Horecadesk op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

9.3  Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van Horecadesk, zal Horecadesk de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

10.1  Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Horecadesk is het Nederlandse recht van toepassing.

10.2  Horecadesk is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID). Enig geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de opdrachtgever hetzij voor bindend

advies worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 25.000,= (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft Horecadesk de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.

Artikel 11: Verval van recht

11.1 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens Horecadesk in verband met door Horecadesk verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werk of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.